Travel & Accommodation

To book rooms in Vavuniya Visit: Rent the Room in Vavuniya or click here

List of Recommended Hotels In Vavuniya

Hotel Oviya
 
Number 47, Mill Road,Vavuniya Srilanka Vavuniya Town, 43000 Vavuniya, Sri Lanka
Tel:              +94 (0) 242 227 959
                     +94 (0) 242 227 969
Email:         hoteloviya@gmail.com
 

Nelly Star Hotel 

84, Second Cross Street, Vavuniya 43000, Sri Lanka
 
Ananthi Hotel
 
10, 01st Lane Sinnaputhukulam, Vavuniya 43000